Staff

■ Professor

■ Program-Specific Researcher

 • Yusuke Okajima (okajima)

■ Technical Assistant/Secretary

 • Keiko Suzuki (k-suzuki)

■ Secretary

 • Kanako Tobimatsu (tobimatsu)

E-mail address: user name + @sys.i.kyoto-u.ac.jp

Students

■ Doctoral Course 2nd Year

 • Yoshiro Washikita (washikita)
 • Haoyang Deng (deng)

■ Master's Course 2nd Year

 • Tomoyuki Iori (iori)
 • Takahiro Ishiguro (ishiguro)
 • Kazuaki Oyama (k-ohyama)
 • Kohei Miyoshi (miyoshi)
 • Yoshihiro Motomura (motomura)
 • Yunchang Xia (xia)

■ Master's Course 1st Year

 • Sotaro Katayama (katayama)
 • Yuki Tsujimoto (tsujimoto)
 • Kazuki Hirota (hirota)
 • Kai Fukushima (fukushima)
 • Taro Yanagiya (yanagiya)

■ Undergraduate 4th Year

 • Yusuke Aoki (y-aoki)
 • Yuga Okada (okada)
 • Kohei Omoto (omoto)

E-mail address: user name + @sys.i.kyoto-u.ac.jp

Members