Staff

■ Professor

■ Associate Professor

■ Secretary

 • Kanako Tobimatsu (tobimatsu)
 • Narumi Hata (hata)

E-mail address: user name + @sys.i.kyoto-u.ac.jp

Students

■ Doctoral Course 2nd Year

 • Yoshiro Washikita (washikita)
 • Haoyang Deng (deng)

■ Doctoral Course 1st Year

 • Tomoyuki Iori (iori)

■ Master's Course 2nd Year

 • Yunchang Xia (xia)
 • Sotaro Katayama (katayama)
 • Yuki Tsujimoto (tsujimoto)
 • Kazuki Hirota (hirota)
 • Kai Fukushima (fukushima)
 • Taro Yanagiya (yanagiya)

■ Master's Course 1st Year

 • Yusuke Aoki (y-aoki)
 • Yuta Oohama (oohama)
 • Kohei Omoto (omoto)
 • Yuga Okada (okada)
 • Wenju Ma (ma)
 • Yuhan Liang (liang)

■ Undergraduate 4th Year

 • Shungo Ikai (ikai)
 • Keigo Nakayama (nakayama)
 • Morihiro Mizutani (mizutani)

E-mail address: user name + @sys.i.kyoto-u.ac.jp


Group Photo, April 2018

Members